09399608322 info@amirmirzadeh.ir

دنیایی از یک حرف

امیر میرزاده دنیایی از یک حرف

دنیایی از یک حرف

ارسال شده توسط admin

از بیـدار تـا دیـدار، کـه داسـتان ارتبـاط اسـت بـرای زنده مانــدن و زندگــی، رنــگ حرکتــی خشــنودی آورد کــه سـازندۀ قلـب اسـت در پـرورش مادرانـه  ،در سـرای خالـق و نیکـی در فکـر و حرکـت در نیـاز خور و خـواب و آمادگی بـرای زیسـتن، منظـور سـرای عشـق اسـت تـا تکلـم آغازشـود و ارتبـاط رنـگ نیـک گیـرد و سـرای سـلم، آواز نکو ســر دهــد و عشــق در معنــای کمــک، حرکــت ســرآمدگیـرد تـا نهـال دوسـتی بـارور شـود و جمـع خـوش بیایـد و رفـع نیـاز بـه سـهولت رسـد و زندگـی زیبـا در خلقـت زیبــا میــان مخلــوق شــکوفا شــود تــا حــروف از ســرای نیـک پـرورش شـود و جمـع حـروف، کلمـات نیک سـازدو پایــۀ نیکــی در مســیر امنیــت و ســلامت و پیشــرفت گذاشـته شـود و بـا قلـم، تجـارب نیـک نگاشـته شـود وچشـم و گـوش ببینـد و بشـنود و مسـیر نیـک بیابـد.

35.000ریال – خرید

  • ژوئن 7, 2019

نوشته شده توسط admin

دیدگاه بسته شده است

هنر مدیریت ، در دانش نسبت به اهمیت زمان ، ، خلاصه میشود
رفتن به نوار ابزار